دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰دین الهی علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ عهد خود در جمع غدیر خم شکستند

مگر نام محمد هم علی نیست، آئینه روی محمد علیست، صد کتابو صد حدیث، آئینه روی محمد علیست.

قسم به ذات کبریاء ، که جانشینه مصطفی، بوود علی مرتضی  

ننظر شما را به معادله ظالم و مقصر در علم ابجد قرآن جلب مینمایم خداوند چه قدرت نمایی نموده. خالقا حقا که یگانه عالمی قلب مومنین را شاد نمودی و ظالم و مقصر عالم را به ما معرفی نمودی.

مولا علی به یاران شیعه میفرمود مقصر و ظالم عالم ، ابوبکر و عمر میباشد. منافق به ابجد منافق 271 -40 مغفرت حق = 231 ابوبکر به ابجد قاصبان اهل بیت 1592- 1202 سه خلیفه = 390+271 منافق = 661 عثمان منافق 271-40مغفرت حق = 231 ابوبکر صددرصدمنافق بوده و قصب خلافت نموده منافق 271+39 ابلها =310عمر310 ابله منافقا 310عمر310

به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد

 

به ابجد راز قرآن 559-541 فتنه ها = 18 ذالحجه" غدیر خمبه ابجد بدعت کنندگان 651-110 دین الهی = 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مکافات 541 آفت کلی 541عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =  541عمر ابوبکر 541 عمر ابوبکر بارها در جمع یاران خود را ملامت نموده چرا حق علی و فاطمه را باغ فدک را غصب نمودند و بدعتها در دین نمودند خود را بسیار ملامت مینمودند عمر میگفت بدعت کردم 740 -430 مقصر = 310 عمر بدعت کردم 740 مقصر عمر 740 بدعت کردم 740 مقصر عمر 740 توجه شمارا به معادله و صیغه بدعت جلب می کنم به ابجد دین بدعتا 541 عمر ابوبکر541 بدعتی پلیدیه 541  بدعتگر 676-135 دینه الله135 = 541 عمر ابوبکر541 بدعتگرهای پلیدا 737-196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 = 541

 

بدعتگرانی 737-196 دین اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 بدعت کرد 700-430 مقصر = 370 شیطان +170 آل سعود= 541 عمر ابوبکر541 بدعت کردی 710-661 عثمان = 49 عمر ابوبکر 49 به ابجد صغیر 49 شجره ملعونه 49ابوبکر عمر49 عمر میگفت  740 بدعت کردم 740-430 مقصر = 310 عمر مقصر عمر 740 به ابجد کبیر ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی

با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 عمر= یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541

دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541

زیبا ترین داستان قرآن مثل غدیر خم حضرت مسیح بشارت به آمدن «فارقلیط»که  به علم ریاضی قرآن فارقلیط 46 منظور محمد 20+26 علی جانشین بحق رسول خدا 46 با کلام وحی 46میباشدبه ابجد ماه 46 لا اله الا الله 46 +ماه 46= 92محمد 92+18ذالحجه غدیر خم = 110 علی110 دین الهی 110علی  را به عنوان جانشین انتخاب نمود در تمام کتب اهل سنت موجود میباشد قرآن میفرماید انی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم

به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 عمر ابوبکر 541 قال رسوالله بعد از من فتنه ها 541 به پا خیزند عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم ابوبکر رکب وبا =971 ظالم به دست میآید به ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22 ابابکر22آیه 22 سوره سجده ان من المجرمین منتقمون 74 ابجدسه خلیفه ابوبکرعمر عثمان اینطور  ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 دین اسلام 74 فرقه پلیدشدند  که ابجد ابوبکر عمر عثمان با عث 74 فرقه شدن دین شدنداینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه وهابی74 ان من المجرمین  منتقمون 74 ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجدخیانت کار عالمی 1433-1202سه خلیفه=231 ابوبکرابجدفساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر =22عمر 22شیطان22ابابکر22بدبختی 22بدیها22لعنت 22ملحد 22منافقان22 ابجدشیطان22بکذابه22مقصر22هذیان22عمر22بدبختی22لامذهب22 22قصبی22عمر22 ابابکر22 رکب وبا22 دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناخلف ها و ناحقها دوسال نشده ازدنیامیروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد هر کسی بناحق 22باشد مرسی 22 بنی صدر دوسال نشده پا به فرار گذاشت ابجدشیطان22بکذابه22مقصر22هذیان22عمر22 بدبختی22 لامذهب22قصبی 22عمر22 ابابکر22 رکب وبا22دروغ22کلک 22کید22 خدعه22 نیرنگ22 روباه22احمقه22گمرهه22 منکر 22عمر22 ابابکر22 22دشمن اسلام22 22شیطان22بدیها 22 بدبختی22بدیها 22دشمن اسلام 22 سست ایمان 22باابلیس22آدم کشه22 جنگ طلب 22مرگی 22 بدشمن نادان22 دشمن اسلام22 عمر22ابابکر22بناحقه22 نابکار22دینها 22بجنایت22خیانته22 نکبتها بمکر22باخدعه22 بنامرد22دینها22 بنامرد22پررو22جاطلبا22 سرکشها22 کسکشها 22 جنگ طلبا22 نیرنگ22 ناخلفه22بناحقه 22 درآتشه 22دوزخه 22 احمقه22 نابکار22 ابابکر 22 ملحد شیطان22عمر22نیرنگ22کلک22کج فهم 22نکبتها22بدزده22 اسلامی 22مکارا22روباه 22باخدعه22 ناخلفه 22عمر22 بدبختی22هذیان 22مقصر 22احمقه شیطان22بناحقه 22منافقان 22شرمی 22بکنی 22منافقان 22فاجرن22عمر22مجرمان 22 22عمر22ابابکر 22رکب وبا22 نیرنگ22کلک22کید 22لعنت 22 22شیطان 22عمر22 ابوبکر 22ملحد22دشمن اسلام 22 22عمر22 ابابکر22 دشمن اسلام 22 بناحقه 22 نابکار دینها 22 شیطان22 نابکار22دینها22جنگطلب22بناحقه22ناخلفه22بدشمن نادان 22پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541  به ابجد  دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمرابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند74 این آیه قرآن هم ابجد ابوبکر عمر عثمان هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد سه خلیفه کافر است این آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541 = 74 ابجد صغیر عمر ابوبکر عمر 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد قرآن فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر ابوبکر541خبیث 1512بغفلت 1512- 1202 ابجد سه خلیفه =310  عمر 1202ابوبکرعمر عثمان 1202با خبیث ملحده 1202 با خبیث ملحده 1202 دزده غافله ادیان 1202 مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر= 385 شیعه 385 فرقه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است  به ابجد گرگهای کفتار صفت اهل دین 1587-385 شیعه = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 میباشند1202 گرگهای کفتار صفت اهل دین 1202 سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202 عمر ابوبکر٥٤١ فتنه ها 541 541ابوبکرعمر541 فلاکتی 541 عداوتین 541فتنه ها 541 مرگ کافر 541 ناکسین قرآن541با مارقین اسلام 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ناکسین قرآن 541 با مارقین اسلام 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر اعتقادناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد خداوندچه قدرت نمایی نموده درآیات قرآن و معادله ظالم و مقصر مخصوصا به ابجدظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 ابوبکر عمر 541 ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541به ابجد= مفسد فی الارض ها 1312 - 110= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202مفسد فی الارض 1202 میباشند اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجدصغیر  اسلام 12 حق 12 نجاتبخش 12 هوا 12 ساعت 12 ماها 12 حم 12 گل گل12آیات قرآن را به ریاضی قرآن تبدیل و مسئله حقانیت اسلام براحتی حل میشود و 74 فرقه مجبورند دست از تفرقه بردارندقال رسوالله =کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =فرقه 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385مداری بحقیی 385 بخاطر شیعه هرکسی میخواهد قدرتش بمب اتمی شود شیعه شودمکتبه قرآن حق 926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 روزی امام علی فرمود میتوانم از آب نور تولید کنم مرد اتمی علی مولاء بود 385 مکتبه قرآن حق 926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه385 مکتبه قرآن حق 926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ قرآن میفرماید آنان که شهید میشوند نمرده اند وگرنه روزی 12 بار الی 26 بار در نماز به پیامبر سلام نمیدادیم  اگر زنده میباشد وبه امر خدا حاجت روا میکند ای حبیب خدا حاجت ما را هدایت گمراهان قرار بده 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد  (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74فلسفه دین اسلام محمد علی 651 -541 عمر و ابوبکر = 110 علی علی اشرار دینها 772 خائنان 772-110علی = 661 عثمان فلسفه دین اسلام محمد علی 651 -541 عمر و ابوبکر = 110 علی علی منافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان به ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 به ابجدمنافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان 661- ابوبکر 231= 430 مقصر +541 عمر و ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید ظالمین در نماز غیر المغضوب علیهم والضالین منظور ابوبکر و عمر و عثمان میباشدبه ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 میباشد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ عهد خود در جمع غدیر خم تمام قبائل  اسلام را نقض نمودندلعنت خدا بر شما که اسلام را در غدیر خم ندید گرفته و عهد بستید که تمام شرف و حمیت  خودرا زیر پا بگذارید عهد شکن  و دوزخی شوید  غصب 1092 -1202 سه خلیفه = 110 حق علی را سه خلیفه غصب نمودند  هدایت 420 - 310 گمراه دین 310 عمر = 110 علی فقط مولاء علی  میتواند انسانها را هدایت کنداولین ظالم و مقصر دین اسلام کیست به ابجد  ظالم 971 -430 مقصر = 541 لعن نفرینا 541 ابجد ابوبکر و عمر  لعنت الله علیه به ابجد کودتا 431-541 عمر و ابوبکر = 110 مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند  عهد خود را شکسه و 74 روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 و الشجرتها الملعونه74 با عهد شکنهای دین 74 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین خداوند برای امتحان امت اسلام 74 فرقه باطل را آزمایش نمود 74 با عهد شکنهای دین74 و همه در این امتحان الهی شکست خوردند و راه ظلالت را در پیش گرفتند دین اسلام 74 فرقه باطل که همه هم بدون دلیل بدروغ ادعای حق میکنند ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 آیه قرآن به ابجد ابوبکر وعمر عثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 خائن دین اسلامن و قرآن74ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد74 بادیوانها به ابجد قرآنی 74دیوانه پلید دینی 74 کافران مست دین اسلامی 74ناکسین مارقین اسلامی74بناکسین قرآن و دین اسلام  74لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدن

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان = 74

قال رسوالله خائنینه اسلامه حق را بشناسید به ابجد خائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541  فتنه ها 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110= 541  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم =فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم-661 عثمان = 310 عمر  قال رسوالله (ص) فتنه گران دشمن اسلامه حق به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم. عمروابوبکرظالم و مقصر دین میباشددزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541=74 دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر عمرعثمان 74 میباشد

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان = 74

واژه « اهل ‏سنّت و سنّی » در قرآن و سنّت

در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، حتّی در کلمات اصحاب نیز یافت نمى‏ شود .اهل سنت وهابی یا حنبلی خرس تبلی شافعی حنفی نخ کنفی  قرن دوم  من در آوردی و از فرقه های شیطانی در قرآن از الاغ و خوک نام برده شده ولی از عمری خیلی....... یاد نشده بجای  از کلمات ظالم و مقصر و در زبور و تورات قدیم شیطان سگ خوک یاد شده خدایی از سگ و خوک یاد شده ولی از دیگر فرقه ها  که از سگ و خوک نجس ترند یاد نشده سگی که صاحبش را نشناسد گرگ هم نیست الاغم نیست چلپاسه خور است بی معرفت است ابله منافقا310گمراه دین 310عمر310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 عمر310 میباشدپیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد انسان بی ولایت انسان نیست ازحیوان پست تر است به ابجد جمع  حیون 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74  ابجد عمر ابوبکر عثمان 74 دین اسلام را از هم پاشیدند و 74 فرقه نمودند74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74منافقان لعین و پست دین اسلام  74به مجرمان منافق نادان دین74دشمن پلید امت بدینه اسلام 74دزد دین اسلام و قرآنی74دیوانه پلید دینی 74 کافران مست دین اسلامی 74ناکسین مارقین اسلامی74 به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541=74 دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر عمرعثمان 74 میباشد

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202  واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالی ولیکم و نعادی اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74  اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 

چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74

قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74
چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر  ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها  مکار پلیده 74  مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74

به ابجد تروریست 1276-1202= 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 = 74

 

به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم  خانواده پیامبر اعظم محمد (ص)

 

خیانتی جنجالیا1128-1202=74  فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد  فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه

 

 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد قرآن فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر ابوبکر541 خبیث 1512بغفلت 1512- 1202 ابجد سه خلیفه =310  عمر 1202ابوبکرعمر عثمان 1202با خبیث ملحده 1202 با خبیث ملحده 1202 مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر= 385 شیعه 385 فرقه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است  به ابجد گرگهای کفتار صفت اهل دین 1587-385 شیعه = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 میباشند1202 گرگهای کفتار صفت اهل دین 1202 سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202 عمر ابوبکر٥٤١ فتنه ها 541 541ابوبکرعمر541 فلاکتی 541 عداوتین 541فتنه ها 541 مرگ کافر 541 ناکسین قرآن541با مارقین اسلام 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ناکسین قرآن 541 با مارقین اسلام 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541

خیانتی جنجالیا1128-1202=74  فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد  فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه

وقتی پیامبر در غدیر خم تمام مسلمین را جمع نمود و دوست خدا را معرفی نمود و عالم و آدم متذکر این امر والا شدند در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد جمع منافقان در سقیفه بنی غراضه اصلا جمع اسلام نبوده محل جلسات یهودیان و بت پرستان بوده و مسلمانان اصلا نبودهاند و کاملا" با طل و این کودتای کفار مکه بر علیه شیعیان علی بوده در تجمعی که مسلمانان نبوده باشند اصلا مورد قبول اسلام و مسلمین میباشد و همکی طبق نامه عمر به معاویه جمیعا" کافر بوده اند بجای خاکسپاری اشرف مخلوقات پیامبر اعظم را رها کرده و شورای یهودی و بت پرستی انجام داده اند شورایی که علی در آن نباشد نماینده غدیر خم دوست خدا معلوم شده علیست و تمام آنها کافر محضند بله اگر رسول خدا بود و علی بود که نبود پس بر باطل است به ابجد قرآن سقیفه بنی ساعده محلی جشن یهودیان و بت پرستان بوده باور ندارید به ابجد سقیفه بنی ساعده به ابجد 457-541 ابوبکر و عمر = 84 محل عید 84 جشنها عمر آنجا میرفت به ابجد جشنها 359-310 عمر = 49 ابجد ابوبکر و عمر لعنت الله علیه بر علیه دین خدا کودتا نمودند ( لمسئله دین اسلام= کودتا  431 + 110علی  =541عمر و ابوبکربر علیه امام علی کودتا نمودند علی  امام است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل   نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385به راه دین حق385 به ابجد صغیر فرقه 25 کعبه 25شیعه 25 اهل نجات دینا  555-541 = 14 معصوم است هر دینی باشی اگر به 14معصوم 14 عشق 14 بحق 14عشق 14وقت 14 حضرت فاطمه سلام الله فرمود این سه خلیفه = بت پرسته1067+135 فاطمه = 1202 ابوبکر و عمر و عثمان واقعا بت پرست بوده اند قال علی (ع) این سه خلیفه نقض اسلامی بودند  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ دزده غافله ادیان 1202 مفتی خبیث وهابی اگر انفجاری در حرم حضرت رقیه واقع شود دیگر امیدی به سوری ها نیست و سیل جوانان شیعه بخاطر کاروان کربلاء و اهانت های مردم سوری به سرهای مبارک شهیدان کربلاء راهی سوریه خانه ای سالم باقی نمانده ولی اگر شیعیان بیایند انسانی زنده نخواهند گذاشت و نسل سوری را هم منقرض میکنند سوری وهابی دیگر در جهان نخواهد بود وطنتان را به ویرانی کشیدید میخواهید جانهایتان را هم از دست بدهید اینکار را بکنید ببینید اثری از اسرائیل هم باقی نخواهد ماند شما این کار را بکنید ببینید جوانان برومند ایران حضرت رقیه را از امامانشان هم بیشتر دوست میدارند رقیه فدایی 14 معصوم فرزندان پیامبر است اگر رقیه نبود اسلام نبود و شیعه هم نبود با این خصوصیاتی که شما از این وهابی که فرمودید از نظر علم پزشکی کسی که بینایی خود را به طور طبیعی از دست می دهد مشگلاتی بیش از آن که فکر کنید دارا میباشد و وهابیان از یک دیوانه کوره خر پیروی میکنند کسی که نمیتواند یک قدمی خود را ببیند با وضع بد جسمی از زمان ابوبکر و عمر رهبران دینی عمری ها انسانهای نرمالی نبوده و یا دیوانه کم عقل بوده اند عقل سالم در بدن سالم است مردمی که رهبرشان یک کور باشد عمر هم لوچ چشم بوده البته ایشان هم به ارباب خر صفتش رفته دیوانه تر از ایشان وهابی های کور دل که از یک مریض پیر کور پیروی میکنند در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر 310 نیرنگ 310گمراه دین 310مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310 بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310 نیرنگ310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 لعن نفرینا 541عمر ابوبکر رکب وبا 541 لعن نفرینا 541 اگرکسی به خانه شماحمله کند ومادرتان را بکشد خانه تان را به آتش بکشد کلید کارخانه پدرتان را هم بگیرد و یاران پدرت را هم بکشد فامیلهایتان و خودتان را از شهر بیرون کند فقط یک حرامزاده پلید 310 میتواند باغ فدک را قصب کند آنهم از دختر پیامبر در 18 سالگی با فرزند درون شکمش به شهادت برسد ابوبکر دوسال بیشتر خلافت نکرد به دعای فاطمه ذلیل از دنیا رفت بارها ابومکر فرمود ای کاش به فاطمه ظلم نمیکردم و فدکش را قصب نمیکردم پیامبر فرمود هر کسی فاطمه را بیازارد دوزخی میباشد خلافتی که جانشین و فرزند پیامبر فاطمه بیعت نکرد و شهید شد یک سوره در قرآن کوثر بنامش آمده ولی نام ابومکر رکب وبا در قرآن نیامده پس قصب خلافت باطل است قلدردین اسلامیا541 ابوبکرعمر 541 به ابجد کبیر لا اله الا الله 166 +  محمد92 +110علی+17 نماز = 385 شیعه 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385  بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385فقط شیعیان قائم آل محمد بر حق میباشند   اسلام یعنی چه به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام در 12 = 144 میباشد به ابجد فاتح دین اسلام 685 منهای ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144  آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 ریسمانی الهی  12 امام دین اسلام یعنی چه دین اسلام به ریاضی قرآن 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 میباشد پنج تن هم یعنی ضرب 5 در 5 = 25  شیعه 25 کعبه 25 جمع این سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد  خط خدا 1214 غدیر 1214 یعنی 14 معصوم و 12 امام 12+14= 26 راه حق26 علی 26 وصیت 26 بیعت 26 غدیر 26 راه حق 26 علی 26 امام بدین26
اگر بخواهی با کسی تماس بگیری باید خط داشته باشی خط علی متصل به الله است به ابجد خط عصمت چهارده معصوم 1670+73 فرقه = 1743 ابجد کل چهارده معصوم 1743 هفتادوسه فرقه باید به 14 معصوم اقتداء کنند خانواده محترم رسول خدا 14 معصوم میباشد 14یعنی 4+1= 5 تن آل عباء حدیث کثاء آیه مباهله 5 انگشت داری به دست این نشانه 5 تن است 14 بند انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است تقدیم به گل روی رهبرم ولایت فقیه یا علی بزودی همه با هم ید واحده خواهیم شد ابرها جمع شدند که طوفان کنند غافل از رعد نگاه الهی این رهبرند این گردباد های به غیرت در آمده مطیع امر رهبرند که طوفان نمیکنند با حماسه قرآنی پیامبر اعظم 1743 شما را به ابجد 14 معصوم جلب مینمایم 1743 با حماسه قرآنی پیامبر اعظم 1743 ابجد 14 معصوم 1743ضرب این عدد شریف و شناخت آن عید 84 عید اسلام میباشد 84+26 راه حق= 110 علی 26 وصیت 26 بیعت 26 غدیر26 انتخاب درست 26 راه حق 26علی26 امام دین 26 عشق حق 26 یعنی 14+12 امام = 26 علی علی علی علی علی علی درکعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است در آیه 124 بقره خداوند میفرماید 124 هزار پیامبر و امام را خدا انتخواب نموده است هر پیامبری تا زنده است جانشینش را خودش از جانب خدا در غدیر خم انتخاب مینمایدو دین کامل میشود اکملت لکم دینکم  و بعد از وفات و مرگش هر شورایی باطل میباشد  در غدیر خم شده کامل که دین  تف به روی کافرانو مشرکین 
قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی  در آیه 124 بقره خداوند میفرماید 124 هزار پیامبر و امام را خدا انتخواب نموده است هر پیامبری تا زنده است جانشینش را خودش از جانب خدا در غدیر خم انتخاب مینماید و بعد از مرگش هر شورایی باطل میباشد در غدیر خم شده کامل که دین تف به روی کافرانو مشرکین  ش 1- سوره: 2 , آیه:110 و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکى که براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا باز خواهید یافت آرى خدا به آنچه مى‏کنید بیناست ش 2- سوره: 3 , آیه:110 شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده‏اید به کار پسندیده فرمان مى‏دهید و از کار ناپسند بازمى‏دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعا برایشان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند و[لى] بیشترشان نافرمانند ش 3- سوره: 4 , آیه:110 و هر کس کار بدى کند یا بر خویشتن ستم ورزد سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت ش 4- سوره: 5 , آیه:110 یاد کن] هنگامى را که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور آنگاه که تو را به روح‏القدس تایید کردم که در گهواره [به اعجاز] و در میانسالى [به وحى] با مردم سخن گفتى و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به اذن من از گل [چیزى] به شکل پرنده مى‏ساختى پس در آن مى‏دمیدى و به اذن من پرنده‏اى مى‏شد و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا مى‏دادى و آنگاه که مردگان را به اذن من [زنده از قبر] بیرون مى‏آوردى و آنگاه که [آسیب] بنى‏اسرائیل را هنگامى که براى آنان حجتهاى آشکار آورده بودى از تو باز داشتم پس کسانى از آنان که کافر شده بودند گفتند این[ها چیزى] جز افسونى آشکار نیستش 5- سوره: 6 , آیه:110و دلها و دیدگانشان را برمى‏گردانیم [در نتیجه به آیات ما ایمان نمى‏آورند] چنانکه نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها مى‏کنیم تا در طغیانشان سرگردان بمانند مورد نظر: 110 >>  تعداد تکرار: 20 ش 6- سوره: 7 , آیه:110 مى‏خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه دستور مى‏دهید ش 7- سوره: 9 , آیه:110 همواره آن ساختمانى که بنا کرده‏اند در دلهایشان مایه شک [و نفاق] است تا آنکه دلهایشان پاره پاره شود و خدا داناى سنجیده‏کار است ش 8- سوره: 11 , آیه:110 <و به حقیقت ما به موسى کتاب [آسمانى] دادیم پس در مورد آن اختلاف شد و اگر از جانب پروردگارت وعده‏اى پیشى نگرفته بود قطعا میان آنها داورى شده بود و بى گمان آنان در باره آن در شکى بهتان‏آمیزند <ش 9- سوره: 12 , آیه:110 <تا هنگامى که فرستادگان [ما] نومید شدند و [مردم] پنداشتند که به آنان واقعا دروغ گفته شده یارى ما به آنان رسید پس کسانى را که مى‏خواستیم نجات یافتند و[لى] عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد ش 10- سوره: 16 , آیه:110 <pبا این حال پروردگار تو نسبت به کسانى که پس از [آن همه] زجر کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و صبر پیشه ساختند پروردگارت [نسبت به آنان] بعد از آن [همه مصایب] قطعا آمرزنده و مهربان است لمه مورد نظر: 110 >>  تعداد تکرار: 20 >ش 11- سوره: 17 , آیه:110 بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید براى او نامهاى نیکوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‏اش مکن و میان این [و آن] راهى [میانه] جوى

>ش 12- سوره: 18 , آیه:110 >بگو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى مى‏شود که خداى شما خدایى یگانه است پس هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد ش 13- سوره: 20 , آیه: آنچه را که آنان در پیش دارند و آنچه را که پشت‏سر گذاشته‏اند مى‏داند و حال آنکه ایشان بدان دانشى ندارند ش 14- سوره: 21 , آیه:110 آرى] او سخن آشکار را مى‏داند و آنچه را پوشیده مى‏دارید مى‏داند ش 15- سوره: 23 , آیه:110 <و شما آنان [=مؤمنان] را به ریشخند گرفتید تا [با این کار] یاد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مى‏خندیدید < مورد نظر: 110   تعداد تکرار: 20 ش 16- سوره: 26 , آیه:110 پس از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ش 17- سوره: 37 , آیه:110نیکوکاران را چنین پاداش مى‏دهیم ش 18- سوره: , آیه:110چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد ش 19- سوره: , آیه:110sو ببینى که مردم دسته‏دسته در دین خدا درآیندپس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وى همواره توبه‏پذیر { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی   1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 شهید بدین 385 فقط شیعه بحق میباشد بخدا اگر حنبلی شافعی هر کسی دیگر بود من قبول میکردم مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی خداوند به دوش نبی ست کعبه 97+13رجب تولد مولاء در کعبه=110 عالی علی بحق110 والله 73فرقه بر باطل است هر فرقه ای فکر میکند بحق میباشد ثابت کنید به ذات پروردگار فقط شیعه بحق میباشد

 

  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست  اسلامه حقی 255+110علی=365 روز سال اسلام 132+92 محمد +110 علی+30 جزءقرآن کوثر =365 روزسال در زمان ظهور مهدی شهدای دعای عهد زنده و به یاری مولاء خواهند شتافت مومن به شما میگویند که نظر هم نمی دهید چون میدانید خدا قهرش میگیرد یه وقت نظر ندهید به زحمت میافاتید و خدا قهرش میگیره خدایا کسانی که نظر نمیدهند روز قیامت قیافه شان را هم نبینم حتی اگر سپاهی باشند و بسیجی 76 +85 = 161= 7 ثبع المثانی من القرآن العظیم   بسیجیان 136 علی به ابجد کبیر و صغیر 136 میباشدمردی از تبار علی وقتی لحظه عروجش به ملکوت اعلی  فرا میرسد نور الهی به چهره اش داد میزند که از اولیاء خدا شده است 

 گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدر امیرالمومنینامیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیه" القدر به کعبه علی دوش نبیست به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه ازهم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم منجی عالم فدایت یا علی گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدر امیرالمومنین در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود تنها علی آیه 124 بقره فقط خدا امام و پیامبر 124 هزار پیامبر را انتخاب میکند در غدیر خم دین کامل شدنه مردم نادان بجای تشحیح پیکر مطهر رسول خدا را رها و به نامردی تمام قصب خلافت

به ابجد فلسفه 255+110 علی = 365 روز سال فلسفه دین 319 شهید 319 +46 لا اله الا الله = 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله 46 = فروع دین 6+4= 10

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار دادضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست  ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز ساله ابجد365  براهی اسلامیه 365شاه جهان 365 حجاب قرآن 365ابجد حق اسلامیه 365  قرآن طه 365روز سال 5+6+3= 14 معصوم ابجد کل 5پنج تن آل عباء 583 یگانه دینه الهیه اسلام ناب محمد و علی 583مکتب ابجد علیا 583نشانه حق اسلامه651-541 عمر ابوبکر= 110علی علی  ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست یکی از برادران اهل سنت نمره 1000 داده و فرموده من با نمره 1000 شیعه شدم آفرین بر شما به هزارنام خدا قسم به ابجد محمد مصطفی 92 قسم 1092- 1202 سه خلیفه ناحق = 110 علی مولاء و مقتدای جهان است این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابحد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد آیه 22 سجده  ان من المجرمین منتقمون1202  ما مجرمان را انتقامی سخت خواهیم گرفت به ابجد صغیر هم باز ابجد سه خلیفه کفر میباشد 74 دین اسلام 74 فرقه شد 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن دین اسلام توسط سه بیمار 

بیمار   253-231 ابوبکر= 22 عمر 22 شیطان22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 بدبختی 22 ملحد 22 هذیان22 لعنت 22 عمر22کور 22تکبر22 کید 22روباه 22 منکر 22 عمر22 شرابیا 22 شیطان22 بمکر22 ملحد22 تکبر22 کید22 دروغ 22 نیرنگ 22 منکر22 بدبختی 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22لاشخورا 22 گور خر 22کن به ابجد خود حساب تف به روی آن جناب تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت منافق کفر به کسی میگویند که ۳۰ جزء قرآن را قبول ندارد به ابجد کفر منافق ۵۷۱ - ۳۰ جزء قرآن = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ مرگ کافر ۵۴۱ فلاکتی ۵۴۱ ابجد عمر و ابوبکر 541 فلاکتی 541قاتلی 541 مرگ کافر 541 ابجد عمر و ابوبکر 541 فلاکتی 541قاتلی 541 مرگ کافر 541 خفاش مقصری ١٢٠٢ بترتر١٢٠٢ 
خفاش ٩٨١-٤٤٠مقصری=٥٤١  لعن نفرینا 541 ابجد ابوبکر و عمر سه خلیفه [جهاد نکاح یا جهاد زناه با سلام به مسئولین تونس بفرمائید اگر شما نگران اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه میباشد اگر شما نگران  میباشی این 600 نفر را به سوریه تحویل بده تا در 30 روز به آنها اسلامه حق  نشان داده شود و آموزشهای عقدیدتی دیده و به کشورشان باز گردند   پیامبر فرمود هر کسی از اسلامه حق 245 دوری کند دوزخی خواهد بود پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد قرآ ن فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 شهید بدین385 به والله به ذات خدا قسم اگر شما 385 میشدید من قبول میکردم به ناموس محمد و علی قبول میکردم  شما هم حق را قبول بفرمائید تا با شیعیان در بهشت محشور شوید ان شاء الله     ظالم 971 منهای 430 مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541 لعنت خدا بر ظالم و مقصر دین اسلام  عید= غدیر به ابجد ۱۲۱۴منهای ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان =۱۲حق۱۲اسلام ۱۲حکم خدا ۶۷۳ +۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر=غدیر ۱۲۱۴- ابجد سه خلیفه ۱۲۰۲= حق ۱۲ اسلام ۱۲ قلب ۱۲ جانها ۱۲ ساعت ۱۲ بماه ۱۲ حم۱۲به ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  لعن نفرینا541= ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74 با عهد شکنهای دین 74 به ابجد نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشودبه ابجد مقصرا  431 +110علی =541  ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر = 971 ظالم منهای 310 عمر = 661 عثمان

گمراه دین 310 عمر 310 منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودیبه ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310ابله منافقا 310سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اندابجد ابوبکر 231 احمق ملحد 231 با کج فهم های دین 231 براه کج 231 راه دزدی 231 231 براه کج 231 با کج فهم های دین 231 ابلیس پلید ملحد 231 احمق ملحد 231 عقیده باطل 231 با دینه ناحق 231 دین حرام الهی 231 براه کج 231 راه دزدی 231 بملحد پلید ابلیس 231 بادزد گربه ها 231 به خط پلید ابلیسی ها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231 خلط پلید ابلیسی ها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض 1202 دزده غافله ادیان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 به ابجد ستکاران 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد دشمن 394 -163 انسانا = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر = 231 اگر طرفدار سه خلیفه هستی طرفدار شیطان میباشی به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22 هذیان 22 قرطاس22 تمام حرفهای بد22کید 22 تنفر 22انزجار22عمر 22عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661 - 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست میآیدظالم 971منهای 661 عثمان = 310 عمر میشود310حرامزاده پلید 310 عمر صد مایه ننگی یو نفرت ابوبکر را خدا هم کرده لعنت آیه 22سجده برای ریاست دوسال نشده ابوبکر از دنیا رفت   ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان1202-971گمراهی ترین آدمی 971ظالم=231  ابوبکر 231 ظالم واقعی به ابجد گمرا  به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 دزد دین اسلامی 231 ابوبکر 231 کوره  231 نفاق 231 عصیان 231  فساد ی بدینی231 اولین ظالم 971-430 مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541 ابوبکر231+430 مقصر= 661 عثمان  ظالم 971-430 مقصر = 661 عثمان  ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خلیفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید عثمان 661 + 310 عمر310 حرامزاده پلید 310                     971 ظالم بدست میآید مقصر 430+231 ابوکر= 661 عثمان  ابوبکر 231+ مقصر 430= 661 عثمان ابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست می آید ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شیطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلی دین ابوبکر عمر و عثمان میباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست میآید مفسدیه 199 به ابجد199 مفسدیه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد میشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان میباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست میآید ۹۷۱ ظالم - ۷۴۰ مقصر عمر = ۲۳۱ ابوبکر ظالم و مقصر دین میباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خلیفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست می آید 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست میآید چه ربطی داره به شقیقه ظالم به ابجد قرآنی 971منهای مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر میآید کلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآنی ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کنی= 541 به قلدر دین اسلام 541جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست میآید خدا را شکر که نام محمد علیست وصی خداوند به دوش نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ابوبکر عمردیگر خر کیستیک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 به آواره ای 231 راه دزدی 231 دزده دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231 با نامرد بدها 231بکجراه231 نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231 دزده دینه اسلامی 231القاصب لها 231عصیانی 231با احمق محضیه 231 ابله نادانه ملحد 231 با احمق دینی 231 احمق ملحد 231  ابله نادان ملحد 231 بسگی احمق 231 ملحد احمق 231  کوره 231 نفاق231 ابوبکر 231  هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشتواقعا مثل  خودت خوشگله هر  روز از جلوی خونتون رد میشم یه روز خواستم بیام گفتم زشته بدون دعوت بی ادبیه  باورت نمیشه من از فامیلهای بسیار نزدیک شما  هستم  پدر بزرگامون با هم چه رشادتهای برای   سربلندی اسلام و مولاء انجام داده اند بنی آدم اعضای یکدگرند که در آفرینش ز یک گوهرند310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزها 310کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 نامردیه 310 با حقه بازی ملحدیه 310 با سراب پلید 310 بحریص 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310بدرنده پلیدا  310 گمراه دین 310 مکرن310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 حرامیا پلیدها 310 بمکر حیل310 بخدا آدم بت پرست باشه بهتره از وهابی گمراه منافقان از کفار بدترند اگه ابجد مولای من مکرو حیله و نیرنگ گمراه دین  بود اگر حق هم بود ازش فرار میکردم چه برسه ناحق باشه بخوان نام خلفاء برعکس میفهمی حق با علی مولاء هست ابوبکر رکب وبا کب را بردار میشه روبا آقا روباهه گربه نره همین ابوبکر و عمر بودند اهل سنت هم پینیکیو فرزندان بی عقل  بود  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541    برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان  شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر  بدبخت310ویروس ایدزا 310 مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجدخنزیر867- خوکی636 =231ابوبکر23 راه دزدی 231دزده دینه اسلامی 231عصیانی231 ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی 231کوره231نفاق231 دورویه  231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231ابوبکر 231نفاق231  فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231  نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر231 حرامه بی عقل 231 با انگله اسلامی  231 براه کج 231 راه دزدی231 دزدی دینه اسلامیه  231 ابوبکر 231 سلطان بحیوانه 231ابوبکر231عصیانی231 کوره231نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231  نافهمندا231 ابوبکر231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231  نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231  ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144  ضرب12 امام میباشد  مظلوم مولاء مظلوم مهدی  حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ به ابجد23 حلقه 23 مدارها 23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد پرور دگار چقدر شما را دوست دارد آیه شما را 59 حرف این آیه قرآن به اندازه ابحد نام شریفتان  مهدی نور حق در حلقه پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم   59 حروف قرار داد 59وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشد  به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون به شگفتی آیه تطهیر دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علی 3     حسن 3     حسین 4     علی 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علی3 محمد 4    علی 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 شیعه علی 110+135 فاطمه میباشدپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385 گوهر بحق دین 385 فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385 بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385  کلمه «امام» و جمع آن «ائمّه» مجموعاً دوازده بار در قرآن به کار رفته که هفت بار آن به صورت مفرد (امام) و پنج بار به شکل جمع (ائمه) می‌باشد. سلام بر دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهرا ء سلام بر 12 ساعت روز سلام بر 12 ماه سال سلام بر 12 رگ عصب مغز انسانها سلام بر 12 ضلع کعبه سلام بر12 حواریون حضرت عیسی سلام بر 12 چشمه در قرآن سلام بر 12 جانشین رسول خدا مهدی به ابجد صغیر 23 میباشد آیه 12 یاسین هم 23 حروف دارد بشمار این آیه (وَ کُلَّ شَیءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ).‌«آیه هم 23 حرف دارد مهدی به ابجد صغیر 23 حضرت مهدی میباشدخداوند متعال در قرآن کریم فرمود که اعمال همه انسان‌ها و نیز آثار اعمال آنها تا روز قیامت را نزد «امام مبین» جمع و ثبت می‌کند: به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشد «إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْتَى وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ» به ابجد مسیر حق 418-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی مسیر حق میباشد  (یس، ۱۲)حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشددر خطبه غدیر آیات را یکی پس از دیگر تلاوت نموده و می‌فرمود که مصداقش من و علی (ع) و ۱۱ امام بعد از اولاد او هستیم، 59وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشدحروف این آیه 59 حرف مهدی 59 میباشد  59«وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ»59 می توان به عنوان دال بر وجود و ظهور حضرت مهدی (عج) « وَوَهَبْنَا لَهْم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیّاً » (مریم:50)به ابجد صغیر وارث23 زمین 23 مهدی 23 میباشد بَیَانُ التَّنْزِیلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ أَبُو بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع  وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا یَعْنِی عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع.بحار الأنوار، العلامة المجلسی، ج 36 ص 59 إِنَّمـا وَلِیُّکُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلَوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ راکِعُونَ (مائده /55) در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد به شگفتی آیه تطهیر دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علی 3     حسن 3     حسین 4     علی 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علی3 محمد 4    علی 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است دیگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» علی 26 ترازو 26 راه حق 26 علی 26 راه اسلام 26  را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231دزده دینه اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشت اکنون به شگفتی آیه تطهیر دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد47(إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علی 3     حسن 3     حسین 4     علی 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علی3 محمد 4    علی 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت دکتر مصری ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته است .علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)۵۲ هر سال ۵۲ جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با ۳۱۳ روز ۳۱۳+۵۲= ۳۶۵ روز سال اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد  فقط حقانیت شیعه منهای عمر و ابوبکر 541 تمام  علی به دو ابجد 136 مومن 136  ان تنصرالله ینصر کم و یثبت اقدامکم 136 مومن 136+110علی = 246  اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+246= 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583  احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی   (محمد92 +علی110+فاطمه135+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلای366 نور علی یگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را نفرمو دند و درج ننمودند ابجد شیطان بوود نام عمر به ابجد صغیر عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 دروغ 22 کلک 22نیرنگ 22تباهی 22 سرکشها 22 کسکشها 22 ملحد 22 لعنت 22 بدبختی 22 تباهی 22  علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجد22 دشمن اسلام 22شیطان 22 عمر 22 هذیان 22 شرابیا 22 مقصر 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ22نیرنگ22 بدبختی 22لعنت22 هذیان22تکبر22منکر 22 هذیان 22مقصر 22 بانامرد22 دینها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ 22 بدبختی 22 نیرنگ 22تباهی22 بدیها 22 دروغ22کلک 22 عمر 22 ابابکر22شیطان 22تباهی 22 مقصر 22 هذیان 22با جهالت 22باسرکشان22  بدزده 22 اسلامی22با نامرد22دینها22 مقصر22 کلک 22نیرنگ 22 تباهی 22 بدبختی 22 دروغ 22عمر22 ابابکر22 مقصر 22  ابابکر 22 مقصر22 هذیان 22 ایدز 22 لواط 22 بدبختی 22مرد باشید و حق را علمی بپذیریدعلم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجدشیطان 22 عمر 22 هذیان 22 شرابیا 22 مقصر 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ22نیرنگ22 بدبختی 22لعنت22 هذیان22تکبر22منکر 22 هذیان 22مقصر 22 بانامرد22 دینها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ 22 بدبختی 22 نیرنگ 22تباهی22 بدیها 22 دروغ22کلک 22 عمر 22 ضدی22 ابابکر22شیطان 22تباهی 22 مقصر 22 هذیان 22با جهالت 22باسرکشان22  بدزده 22 اسلامی22با نامرد22دینها22 مقصر22 کلک 22نیرنگ 22 تباهی 22 بدبختی 22 دروغ 22عمر22 ابابکر22 مقصر 22  ابابکر 22 مقصر22 هذیان 22 ایدز 22 لواط 22 بدبختی22 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 بودند شیطان به ابجد صغیر 22 عمر 22 شیطان22 ابابکر22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 باخدعه22نیرنگ 22خیانته22 لامذهب 22با فتنه 22 بدبختی 22 22بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22شرابیا 22 بشرابخار 22 دوزخه 22 تکبر 22بنفاقه 22باگمراها22 منکر22 تباهی  بدیها 22مقصر 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22ناخلفه22 دروغ22 بناجور 22 خرخر ها 22بناحقه ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲۲بظلمته ۲۲ لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22نابحقه 22 پررو۲۲ ۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲لامذهب۲۲ بمنافقا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر22 بنامردا 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22 با خجالته 22 شرمکن به ابجد شیطان 22 عمر22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 بمکر22 باخدعه22 بکرد22 نامردان 22 بدشمن بشر 22 لعنت22 ملحد 22 22 عمر 22خیانته22 لامذهب 22با خدعه 22 ابابکر22 با فتنه 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22 22شرابیا 22 بشرابخار 22 تکبر 22بنفاقه22 نیرنگ 22 منکر22 22 مفصد 22 هذیان 22 دروغگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ملحد 22 لعنت 22 مفصد 22 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 لعنت 22 ابابکر22 ملحد 22 بدبختی22 ایدز 22 لواط22 بکرد 22 ایدز22 بگرفت 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 ضدی 22 دینها 22به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22ناخلفه22 بناجور 22 خرخر ها 22نیرنگ22 ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22ناخلفه 22نابحقه 22  پررو۲۲ احمقه۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲ مقصر22 بمنافقا۲۲ عمر ۲۲ ابابکر 22 ابابکر22با خجالته 22 شرم کن 22 به ریاضی قرآن علم ابجد  شیطان 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22زرنگه22 بدبختی22 لعنت 22 ملحد 22 تکبر 22 کید 22 علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجدشیطان 22 عمر 22 هذیان 22 شرابیا 22 مقصر 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ22 نیرنگ22کلک22 بدبختی 22بدیها 22تباهی 22لعنت 22ملحد 22 بناحقه 22 ناخلفه 22
22بناحقه22ناخلفه22پررو 22لعنت22 مقصر 22 هذیان22تکبر22منکر 22 هذیان 22مقصر 22 بانامرد22 دینها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ 22 بدبختی 22 نیرنگ 22تباهی22 بدیها 22 دروغ22کلک 22مقصر22شرابیا 22 عمر 22 ابابکر22شیطان 22تباهی 22 مقصر 22 هذیان 22با جهالت 22 ابابکر 22 عمر 22باسرکشان22  بدزده 22 اسلامی22با نامرد22دینها22 مقصر22 کلک 22نیرنگ 22 تباهی 22 بدبختی 22 دروغ 22عمر22 ابابکر22 مقصر 22  ابابکر 22 مقصر22 هذیان 22 دشمن اسلام 22 ضد خداه 22 دشمن اسلام 22ایدز 22 لواط 22 بدبختی 22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت
نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22
  22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22 فرستاد22آیه مباهله و مدارک آن با کی شیطان 22 مباهله22 عمر22 ابابکر22 مقصر22 هذیان 22 بدبختی 22 ملحد 22لعنت 22روباه 22 لاشخورا 22 گور خر 22 چلپاسهی 22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22 فرستاد

 • عبدی

نظرات  (۱)

 • حجت اله عرفانیان
 • علمی صحبت کنیم علم ابجد تمام فرقه های باطل را به چالش کشید و آنها خارو ذلیل نمی توانند جوابی حتی غیر واقعی ارائه نمایند خداوند در علم ریاضی قرآن جایی برای فرقه های باطل دین قرار نداده و آنها راهی جز پذیرش حق ندارند به ابجد شیطان22مقصر22دشمن اسلام22بدبختی 22عمر22ابابکر22گنده لات22 شرور22نابکار 22شیطان 22دشمن اسلام22 عمر22مقصر22گنده لات22شرور 22نابکار22لعنت22تباهی22آلوده22 لواط22ایدز 22فاحشه 22آلوده22خیانته22تباهی 22نابحقه 22بناحقه22درآتشه22دوزخه22عمر22ابابکر22مقصر22 دشمن اسلام22 شیطان22منافقان22لع نت 22مجرمان22ابن ملجم22شمری22عمر22گنده لات22نابکار22نامردان 22عمر 22نابحقه22ناخلفه 22بنامردا22 دینها22اهل دشمن22دشمن اسلام22تنفر22انزجار22فاجرن 22نکبتها22 تنفر22انزجار22بنامرد22مجرمان22عمر22 دشمن اسلام22گنده لات22شرور22نابکار22بمرض22ا یدز22حراما22لواط22ایدز22فاحشه22آلوده 22دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت من از خار سردیوار دانستم که نا حقی بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء است ابوبکر رکب وبا گربه نره رمع عمر رمع ابجد آل عمر خدعه نیرنگ دارد ابجدشیطان صفت شیطان22مقصر22دشمن اسلام22بدبختی22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 شیطان22دشمن اسلام22عمر22مقصر22گنده لات22 شرور22نابکار22 لعنت22 تباهی22آلوده22لواط22ایدز22فاحشه22آلوده22خیانته 22تباهی 22نابحقه22بناحقه22 درآتشه22دوزخه 22عمر22ابابکر22مقصر22دشمن اسلام22 شیطان 22عمر22دشمن اسلام22گنده لات22شرور22نابکار22بمرض22لواط22ایدز22فاحشه22 آلوده22دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت من از خار سردیوار دانستم که نا حقی بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء است ابوبکر رکب وبا گربه نره رمع عمر رمع ابجد آل عمر خدعه نیرنگ دارد ابجد شیطان صفت

  به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661 - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد اگر توانستی با کلمه الله اصل دین اسلام 82 امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام خود را ثابت کنی خیلی مردی وگر نه حق را بپذیر یا برو بمیر اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 خائنینه اسلامه حق245 را بشناسید به ابجد خائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110دین الهی = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم حدیث نبوی و ابجد قرآن الهی 397 -541 =144 ضرب 12 امام در خودش144 یعنی114سوره قرآن +30 جزء آن= 144

  به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم عمر و ابوبکر رکب وبا می باشند قال رسول الله(ص) بعد ازمن فتنه ها 541 بپاخیزند عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 قاتلی 541 دزده دینه اسلامی541به باتلاق541 دشمنا ملحد دین 541به دشمن اسلام حق541

  به ابجد شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 319 +66 الله 66 علی ولی الله =385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر385اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46 محمد 20+26 علی 46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 نماز مسلمان 319شهید 319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله = 385 شیعه 385 فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385

  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385 با مقام دین اسلامه 385

  قرآن الله33+33 بجانه محمد =66مکتب اهلبیت محمد66الله66+66 = 132اسلام132 فقط خدا 794-541 فتنه ها عمر ابوبکر =253 انسان کامل 253+ 132 اسلام = 385 شیعه 385 به ابجد128حسین128کلید دین128سبب دین 128 امام الهی128کلید دین128+68=196دین اسلام196هدف ما الله 196 شهیدقرآن 34+34 آیات.الله34خانه مسلمین 34بیت الله34دین الله پادشاه.جهان 34یگانه مرد 34+34 شهیدقرآن =68 حسین 128 +68=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام196 هدف ما الله196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196دین اسلام 196کلید اسلام196اسلامه مهدی196 کلید اسلام 196هدف ما الله 196 دین اسلام 196 هر کسی به علم ریاضی قرآن توانست حقانیت خود را ثابت کند اینجانب دینش رامیپذیرم
  به ابجد128حسین128کلید دین128سبب دین128 امام الهی 128کلید دین 128+68 =196دین اسلام196شهیدقرآن 34+34 آیات.الله34خانه مسلمین 34بیت الله34دین الله پادشاه.جهان 34یگانه مرد 34+34 شهیدقرآن =68 حسین 128 +68=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 کلید اسلام196اسلامه مهدی196 کلید اسلام 196دین اسلام196هدف ما الله 196 هر کسی به علم ریاضی قرآن توانست حقانیت خود را ثابت کند اینجانب دینش را می پذیرم خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمدعلیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود365 روزسال به ابجد رمزالله 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال به ابجد رمز 247 +18 الله 18 جانشین 18 سلطان = 365 روز سال به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روزسال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن351 فارسی351+14 معصوم= 365 روز سال به ابجد 46آخرین پیامبر 46 +46 رهبر جهان اسلام= 92 محمد 20+26 علی =46 ماه 46 نماینده الله 46رهبر جهان اسلام46مقصد دین اسلام 46نماینده الله46 محمد20+26 علی = 46 ولی 46+46ماه = 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعُونَ» (المائده - 55)به ابجد ولی46ماه46 مقصد دین اسلام46 محمد20+ 26علی= 46ولی 46+46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده ‏اند، همان ایمان آورندگانى که اقامه نماز و اداى زکات می‏کنند در حالى که در رکوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن علم علی46 وارثان محمد46 چهره دین اسلام 46رهبر جهان اسلام 46 حقیقت دین46آخرین پیامبر46 محمد 20+26 علی راه حق . علی=46ماه46 نماینده الله 46رهبر جهان اسلام46مقصد دین اسلام 46نماینده الله46 الهی46 حقیقت دین 46 نور قرآنی 46+46= شهر سوال محمد=92 محمد قائم آل محمد 92 این جهان و هر چه در او هست همه چیز روی نظم و بدون نقص و روی حساب کتاب هست این جهان روی دایره نظم میچرخد 46 +اسلام واقعی 319 شهید =365 روز سال إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا)47حروف دارد47شجره مطهره 47 +12 امام=59 مهدی59امام مسلمین جهان 59یا نگین جمال محمد 59 هدف دین انبیاء 59 مهدی 59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد 59با مسیر دین الله 59 با اصل اسلام ناب علی 59اصوله مذهب شیعه 59اصل اسلام راه قرآنه 59بدین کامل الهی59 امام مسلمین جهان59فرمانده اسلام قرآن 59 =صاحب احکام اسلامی 59 خلیفه حق دین 59آخرین امام دین اسلام 59دین واقعی اسلام 59کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان اسلام 59صاحب احکام اسلامی 59امام مسلمین جهان اسلام 59تنها دلیل دینه59صاحب احکام اسلامی59مومن واقعی اسلام59مغز متفکر اسلامی59امام واقعی حق انسان59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله59هدف خلقت انسان کامله59دین واقعی اسلام59 شهر الله دین اسلام59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59این آیه قرآن هم 59حروف داردبشمار 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59 این آیه قرآن 59 حروف دارد 59 تفسیر آیه کلمة الله هی العلیا
  الله زیباترین کلمه موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است.
  و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است. اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بدست آمده دقت کنید... الله:خدا ، لله:برای خدا ، له:برای او ، هو:او .
  او ، برای او ، برای خدا ، خدا ، با کمی فکر کردن در کلمات بدست آمده می بینیم که مقصد کلمات بدست آمده یک شخص واحد است ، الله کسی است که حتی بند بند اسمش گواه بر یکتایی اوست.بهترین دین ها 737-541 فتنه ها عمر ابوبکر = 196دین اسلام 196 اصل دینی196هدف ما الله 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196میگویند

  «أَفَمَن یَمْشِی مُکِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ» (الملک،

  مهدی 59 هی العلیاء 59 به ابجد کبیر مهدی 59 وصغیر23+59=82 امام 82 مهدی 59 آخرین امام دین اسلام59 فرمانده حق دین اسلامی59مهدی59خلیفه حق الله 59شیعه روح اسلام59مرد الله شیعه59پیام الله اصل اسلام59راه الله پیام اسلام 59خلیفه بحق الله 59پیام الله راه اسلام59وصی پیامبر اسلام59هدف الله محمده 59با مسیر دین الله59با رهبر شیعیان59به امید شیعیان 59صاحب امامت کل اسلام59 محبوب بدین الله59با حقیقت دین اسلام 59 مهدی 59 راه عشق کعبه59 مقاصد دین حق اسلام 59آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59هدف دین انبیاء 59 اصل امام کل اسلامی 59با خلیفه دوازده 59آخرین امام دین اسلام59

  وقتی همه کلام حق را بپذیرند {کلمه الله 41+41 اصل دین اسلام=82 امام 82 مهدی 82 دین پیامبر دین شیعه 82 دین پیامبر امام واقعی 82 امام واقعی دین شیعه 82 مهدی23+59=82 به ابجد کبیر مهدی 59 هی العلیاء 59 آخرین امام دین اسلام 59 هدف دین انبیاء 59 مهدی 59 به ابجد کبیر مهدی 59 و صغیر 23+59= 82 امام 82 مهدی
  میباشد به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند {کلمه الله 41+41 اصل دین اسلام41=82 امام 82 مهدی 82 دین شیعه41+41 دین پیامبر =82 امام 82 مهدی82 آخرین سرورا امام دین اسلام 82با آخرین مکتب حق دین اسلام 82فرمانده دین حق اسلامی 82 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین اسلام = 82 امام 82 مهدی 82 معجزه صحف ابراهیم82 ابجد صغیر راه الله 32+32منصب الله 32فرمانده32=64 الله محمد علی64 محور اصلی قرآن64 دین64 الله محمد علی 64 +18 الله =82به ابجدامام82کلمه الله اصل دین اسلام82 شرف اسلام واقعی بدین محمد82 امام82امام واقعی خلیفه اسلام82با دین واقعی اسلام محمد82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82خلیفه واقعی امام اسلام82مهدی به ابجد کبیر و صغیر میشود82 امام واقعی خلیفه اسلام82به ابجدکبیرو صغیر82امام واقعی کل دین اسلام82امام حق کل جهان اسلام 82به ابجد صغیر راه الله 32+32منصب الله32=64 دین64 الله محمد علی 64 فرمانده کل بدین 64 نماز روزه خمس زکات 64دین 64+18 الله =82 امام 82 به ابجدکلمه الله اصل دین اسلام82 شرف اسلام واقعی بدین محمد82 امام82امام واقعی خلیفه اسلام82با دین واقعی اسلام محمد82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82 خلیفه واقعی امام اسلام 82 مهدی82 به ابجد کبیر و صغیرمهدی میشود 82 امام واقعی خلیفه اسلام 82 به ابجدکبیرو صغیر82امام واقعی کل دین اسلام82+82=164+32 راه الله = 196دین اسلام 196 به ابجد صغیر راه الله 32+ 32منصب الله32=64 دین64+64=128کلید دین128 حسین 128کلید دین 128به ابجدامام 82 کلمه الله اصل دین اسلام82 شرف اسلام واقعی بدین محمد82 امام82امام واقعی خلیفه اسلام82با دین واقعی اسلام محمد82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82 خلیفه واقعی امام اسلام 82 مهدی به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 امام واقعی خلیفه اسلام 82 به ابجدکبیروصغیر82امام واقعی کل دین اسلام82 {مغز دین اسلام 1243-1202 سه خلیفه = 41 اصل دین اسلام41 {کلمه الله 41+41اصل دین اسلام41 دین شیعه41+41 دین پیامبر =82 امام 82 مهدی 82 مهدی به ابجد صغیر23+59مهدی به ابجد کبیر 59هی العلیاء 59 معجزه حق الله 59با امام حق دین الله 59به ابجد کبیر مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59 عشق ارباب کعبه59 با اصل اسلام واقعی 59 ارباب بحق کعبه 59وصغیر 23+59=82 امام82مهدی میباشدبه ابجد کلمه الله 41+25 شیعه=66خلیفه اسلام ناب محمد66 توحید عدل امامت 66 امام سرافراز اهل بهشت 66به مهدی 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 بهترین دین ها 737-541 فتنه ها عمر ابوبکر = 196دین اسلام 196 اصل دینی 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196میگویند

  «أَفَمَن یَمْشِی مُکِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ» (الملک،

  هی العلیاء 59 به ابجد کبیر مهدی 59 وصغیر23+59=82 امام 82 مهدی 59 آخرین امام دین اسلام59 فرمانده حق دین اسلامی59مهدی59خلیفه حق الله 59شیعه روح اسلام59مرد الله شیعه59پیام الله اصل اسلام59راه الله پیام اسلام 59خلیفه بحق الله 59پیام الله راه اسلام 59صاحب امامت کل اسلام محبوب بدین الله59با حقیقت دین اسلام59 59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام 59 راه عشق کعبه59 اصل امام کل اسلامی 59

  میباشدتفسیرکلمه23+59 = 82 امام 82 مهدی 82 به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82 امام واقعی بدین 82 آخرین امام دین اسلام59 هی العلیاء 59مهدی 59 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 علی کیست جانشین66 علی آئینه حق66 الله66+25 پیامبر=92محمد 92محمد +18ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین اسلام کامل شد روزی که شیطان22 شیطان 22مقصر22دشمن اسلام22عمر22 ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 عمر به امام علی تبریک گفته و74 روز بعد با جمع کردن هیزم به درب خانه امام علی را به آتش کشید و موجب شهادت همسر امام علی دختر حضرت محمد(ص)در18 سالگی و فرزندش حضرت محسن شهید شد امام علی کفار قریش را به حال خود رها نموده و به عراق آمد این دستور پیامبر را اجراء نمود تاشیعیان مولاء هیچ موقع به زحمت نیفتند تقسیم 12 امام در بلاد مسلمین و زیارت آنها مثابه زیارت پیامبر است خداوند در قرآن میفرماید ما به شما مقام میدهیم تا شما را امتحان کنیم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25گنج رسالت 25 خلفاء 25 کعبه 25 اصل اسلام25 اصل حق25ارباب جهان25 شیعه25 اصل اسلام 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده باش و حق را بپذیر به ابجد شیعه25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25 اصل حق25 انسان نمونه 25 انسان کامل 25نام شیعه 12بار در قران آمده وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست

  فکر کردی امام شدن الکیه کسی امام است که زبان کل انسانها و حیوانات را می داند سوره یاسین آیه 12 { و کل شیی احصیناه فی امام مبین } امام از قطرات باران و موی بدن انسانها و حیوانات آگاه است

  حضرت ابراهیم علیه السّلام هرگز تنها و بدونِ مهمان غذا نمی خورد. گاهی که مهمان نداشت، سرِ راه می ایستاد، هر مسافری که رَد می شد او را دعوت به خوردن می نمود. روزی، شخصِ کافری از آنجا می گذشت. حضرت ابراهیم از او دعوت کرد که به خانه اش برود و با او هم غذا شود. وقتی کافر سرِ سفره نشست، حضرت ابراهیم « بسم الله الرّحمن الرّحیم » گفت و از آن مرد نیز درخواست کرد که این عبارت را تکرار کند.
  مرد گفت:« من خدایی را نمی شناسم تا نام او را ببرم.»
  حضرت ابراهیم ناراحت شد و فرمود:« پس برخیز و برو» مهمان بلند شد و از خانه بیرون رفت.
  در این موقِع وحیِ الهی نازل شد که: « ای ابراهیم، چرا مهمان را رد کردی. هفتاد سال ما به او روزی می دادیم یک روز، رزقش را به تو حواله نمودیم، او را رد کردی؟»
  حضرت ابراهیم پشیمان شد. بنابراین به سرعت از خانه خارج گشت و خود را به مهمان رسانید و از او درخواست کرد که بازگردد.
  مرد کافر گفت:« تا نگویی چرا دنبالم آمده ای، برنمی گردم.» حضرت ابراهیم علیه السلام جریان را تعریف کرد. کافر خجالت کشید و گفت:« خاک بر سرِ من که از چنین خداوند بخشنده و مهربانی روی گردان بودم.» آن گاه، مرد به خداوند یگانه ایمان آورد و جزو نیکوکاران شد.
  منبع: بهشت جاودان ص27 خداوندا ما پس کی آدم میشیم هر روز منتظر آقا و مولایمان هستیم ولی دعوت ما را نمی پذیرد خدایا ما پس کی آدم میشویم خدایا خودت عنایتی کن
  روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نخلستانی نشسته بودند و حضرت علی (ع) نیز در خدمت ایشان حضور داشتند. ناگاه زنبور عسلی نزد آن حضرت آمد و شروع به چرخش دور پیامبر اکرم (ص) نمود.

  در این حال حضرت رسول به مولای متقیان فرمودند: یا علی ، این زنبور قصد دارد ما را ضیافت دهد ، و می گوید که مقداری عسل در فلان محل قرار داده ام ، امیرالمؤمنین علی (ع) را بفرستید ، تا آن را بیاورد. لذا حضرت علی (ع) رفتند و آن عسل را یافته و در مجلس حاضر نمودند.

  رسول خدا از زنبور پرسیدند: غذای شما که شکوفه تلخ است ، به چه سبب آن شکوفه به عسل شیرین مبدل می شود؟ زنبور عرض کرد: یا رسول الله، این شیرینی از برکت وجود شماست ، چون هر وقت که مقداری شکوفه بر می داریم ، بلافاصله الهام می شود که سه نوبت بر شما صلوات بفرستیم و از برکت فرستادن صلوات ، شکوفه تلخ به عسل شیرین مبدل می شود.
  منبع:خزینة الجواهر ص 586/ لمعات الانوار، ص 53. التماس دعا اشگهایت را پاک کن

  آقایی که ب دنبام نام حضرت علی(ع) در قرآنی اگه راست میگی اسم ابوبکر به من نشون بده، اسم عمر و عثمان نشون بده هاااا اگه نشون دادی من چاکرتم هستم میام به مذهب شما!!!!!
  اینم بگم در قرآن فقط اسم زید و هامان از صحابه پیغمبر (ص) آمده.
  اصلا میدونی چیه اگر اسم حضرت علی (ع) تو قرآنم بود که هست (در ادامه) شما مثل حدیث غدیر ( من کنت مولاه فهذا علی مولا) ک زدید زیرش گفتید اینجا مولا یعنی دوست - که منطق بسیار احمقانه ای هم هست - میگفتید این علی یعنی بزرگوار بلند مرتبه دیوار حاشا بلند دیگه حاشا میکردید. حالا برو پایین تا آدرس بدم بری اسم حضرت علی رو تو قرآن خودت ببینی.
  سوره شعرا آیه ۸۴ مضمون: حضرت ابراهیم به خداوند میگه ک خدایا از ذریه من یک لسان صدق قرار بده در آخرین آخرین همون آیندگان ( لسان صدق به نظر شما چیه؟؟؟ نام نیکو؟؟!! یعنی حضرت ابراهیم که امام -آیه ۱۲۴ سوره بقره - که خدا میگه : بعد از امتحان سر بریدن اسماعیل تو رو امام قرار دادیم. انقدر منزلتش پایین که از خدا بخواد که امت آخر زمان بش فوش ندن خوشنام باشه؟؟؟!!!! اینه دیگه اگه اینجوری معنی کنیم!!!!! حالا لسان صدق دست نخورده داشته برو سوره مریم آیه ۵۰ رو نگاه کن خدا جوابش داده : «و وهبنا لهم من رحمتنا و آتیناهم لسان صدق علیا» ک به روایتی امام صادق (ع) میفرماد این علیا همون بابامونه. بله اسم حضرت علی ( ع ) هم در قرآن هست باید بری بخونی.
  حالا دیدی چقدر قشنگ ما بچه شیعه ها صدق رو کنار علی میاریم؟؟! "صدق الله و علی و العظیم" این علی یعنی بزرگ و بلند مرتبه اشتباه نکنید ولی چون شبیه اسم حضرت علی (ع) هستش شما عارتون میاد بگید یجورایی اذیتتون میکنه.سرعت بیعت و شدت عمل اصحاب سقیفه به حدى بود که هرگونه عکس العمل را از امام گرفت. امام که در حال تغسیل و تکفین بدن پیامبر(ص) بود, واگذاشتن جنازه پیامبر(ص) را بدون غسل و کفن بى احترامى و خیانت بزرگى به پیامبر(ص) مى دانست.اگر پدرشما بمیرد عده ای خواهران و برادران دعوا کرده و به ارث تقسیم کردند و چپاول ثروت بپردازند این عمل خیانت کاران عالم میباشدو عمل اصحاب سقیفه کاملا" خیانت بزرگی محسوب میگرددو از این دل مشغولى على(ع) بهره جسته و به حدى درگرفتن بیعت سرعت عمل به خرج دادند که آب غسل پیامبر(ص) خشک نشده بود. على(ع) به خلافت خود آن قدر مطمئن بود که وقتى عباس عموى پیامبر(ص) ـهنگامى که على(ع) مشغول تجهیز پیامبر(ص) بود.ـ براو وارد شد و گفت: دست بده تا با تو بیعت کنم, اگر چنین کنى, احدى در خلافت با تو رقابت نخواهد کرد. على(ع) به عباس پاسخ داد: اى عمو! مگر کسى هست در این امر طمع داشته باشد؟کسی که به دوش پیامبر رفته و بت های کعبه را بشکند و بجای رسول خدا بخوابد و فدایی ایشان گردد داماد و کننده دره خیبر است همیشه اهل خانه به مسائل آگاهتر از دشمنان بیرون خانه اندبه ابجد خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541
  ب ـ علل سکوت على(ع)

  پس از بررسى علل غصب خلافت, باید به علل سکوت على(ع) نیز اشاره کرد. چرا امام با این که خود را کاملا برحق مى دانست, براى به دست آوردن حق خود دست به شمشیر نبرد و حقش را نگرفت؟  مهم ترین علل سکوت على(ع) در برابر غصب حق خود عبارتند از:
  1 ـ سفارش پیامبر(ص)

  پیامبر(ص) به على(ع) توصیه فرموده بود:
  در صورتى که حقت را غصب کردند, اگر تعداد یارانت از تعداد انگشتان دست و پایت فزون شد, براى گرفتن حقت دست به شمشیر ببر و گرنه صبر پیشه نما.

  وقتى عده اى بعد از سقیفه به نزد على(ع) مىآیند و اعلام آمادگى مى کنند که: حاضریم حقت را بگیریم. امام براى این که ایمان و پایدارى آن ها را بیازماید, فرمود: فردا همه با سرهاى تراشیده به اینجا حضور یابید. که جز چهار یا پنج نفر حاضر نشدند.
  11 ـ شوخ طبعى على(ع)

  از ایرادهایى که برامام مى گرفتند, یکى این بود که مى گفتند: تو چهره ات خنده روست و مزاح مى کنى. مردى باید خلیفه شود که عبوس باشد و مردم از او بترسند. و عمر شوخ طبعى را یکى از ایرادهاى امام مى دانست.(11)

  با غصب خلافت, رابطه الهى بین مردم و حکومت قطع گردید و با غصب خلافت حق مردم نیز غصب شد. چون داشتن حاکم صالح, عادل و متصل به منبع غیب, حق مردم است ولى این حق در سقیفه غصب گردید و چنان ضربه اى بر پیکره اسلام پدید آمد که تا روز قیامت نمى توان آن را جبران نمود. خود عمر پس از مدتى درباره انتخاب ابى بکر گفت: ((کانت بیعه ابى بکر فلته وقى الله شرها)); بیعت ابوبکر براى زمامدارى کار عجولانه و ناگهانى بود که خداوند شر آن را کم کند و ببرد.(12)

  مظلومیت حضرت زهرا(س) و شهادت او, رفتن ابوذرها به تبعید, برگشتن رانده شده هاى پیامبر به مدینه, تسلط بنى امیه بر امور مسلمین, قتل و غارت برجان و مال مردم, رشد فرهنگ جاهلیت و دورى مردم از سیره پیامبر(ص), سوختن مکه و مدینه در آتش خصم, وقایع عاشورا و شهادت فرزندان پیامبر در دشت کربلا و تسلط بنى عباس برسرنوشت مردم, همه و همه از نتایج و عواقب غصب خلافت مى باشد.


  10 ـ جوانى على(ع)

  در نظام قبیله اى رسم براین بود که ریاست از آن ریش سفید و بزرگ قبیله است. متإسفانه به علت کوته بینى برخى از اصحاب, فرهنگ و اندیشه هاى جاهلیت کاملا از بین نرفته بود و بسیارى از صحابه در اواخر عمر پیامبر(ص) به اسلام ایمان آورده بودند و چنان که ذکر نمودیم, روح اسلام را درک ننموده بودند و على(ع) گرفتار و مواجه با روح قبیله اى ـ که چند ساعت پس از رحلت پیامبر(ص) دوباره از تاریک خانه جاهلیت سربرآورد.ـ شد.

  ابن ابى الحدید از ابن عباس نقل کرد که عمرگفت: من به طور مسلم على را مظلوم مى دانم و مهاجرین از على اعراض ننمودند مگر به جهت این که سنش را کم دیدند.(7)

  ابوعبیده به على(ع) گفت: یابن عم! ما قرابت تو را و سبقت تو را و علم تو را و نصرت تو را انکار نمى کنیم, لکن خود مى دانى که تو جوانى و ابوبکر پیراست, وى سنگینى این امر را بهتر از تو مى تواند حمل کند.(8)

  نقل است, وقتى که ابوبکر به خلافت رسید, به پدرش ابوقحافه ـ که در طائف بود.ـ نامه نوشت که: مردم مرا به جهت کبر سن به خلافت برگزیدند و تو نیز به موافقت قوم بیا و با من بیعت کن که من امروز خلیفه رسول خدایم. او در جواب ابوبکر نوشت:

  مى گویى که مردمان مرا به خلافت برداشتند به جهت سن من و من خلیفه رسول خدایم; پس تو خلیفه مردم مى باشى نه خلیفه رسول و خدا و اگر تو را به جهت سن خلیفه کرده اند, من از تو سزاوارترم و بایستى مرا خلیفه کنند, تو خود مى دانى این امر از غیر تو است. اگر حق را به اهلش که خانواده پیغمبرند, واگذارى, تو را بهتر باشد.(9)

  عمر نیز به ابن عباس اعتراف نموده که: همانا على درمیان شما بود و او از من و ابوبکر به این امر اولى بود.(10)

  در قرآن چند آیه به حضرت مهدی (عج) اختصاص دارد و در چه سوره هایی برای اینکه مشخص شود چند بار آمدن موعود در قرآن ذکر شده ، نیاز به بیان مقدمه ای است . از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت ولی عصر (عج) و ظهور آن حضرت استفاده نمود: البته باید دانست که قرآن به صورت کلی سخن می گوید و برای تشریح و تفسیر آن باید به سراغ آگاهان از حقایق قرآنی ـ معصومین (ع) ـ رفت که «الراسخون فی العلم» (آل عمران7) هستند. به عبارت دیگر، وظیفه و مسئولیت روشنگری و بیان مقصود آیات قرآن به حجت های الهی واگذار شده است. (حدیث ثقلین، مستدرک حاکم، ج 3 ، ص 148، طبع داردالمعرفه، بیروت)

  از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت ولی عصر (عج) و ظهور آن حضرت استفاده نمود:
  1 ـ آیاتی که ضرورت وجود حجت الهی را در زمین بیان می کنند.:
  از نظر قرآن کریم، در طول تاریخ زندگی بشر، هیچ گاه زمین از حجت خدا خالی نبوده و خداوند برای هر امتی فردی مناسب را برگزیده تا انسان ها را در راه رسیدن به کمال مطلوب رهنمون باشند؛ چنان که خداوند سبحان فرمود: «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» (به درستی که تو بیم دهنده ای و برای هر جامعه راهنمایی هست. رعد/7)
  پس همواره یک بیم دهنده و هدایتگر در جوامع انسانی حضور دارد که از جانب خدا برگزیده شده است. امام صادق(ع) در تفسیر آیه یاد شده فرمود: «در هر زمانی امامی از خاندان ما وجود دارد که مردم را به آنچه رسول الله آورده (دین اسلام) هدایت می کند». («و فی کل زمان امام منا یهدیهم الی ما جاء به رسول الله (ص) » (مجلسی، بحارالانوار، ج 23 ، ص 5)
  از مجموع این آیه و روایت، ضرورت وجود حجت الهی به عنوان هدایت گر در هر عصر، به خوبی فهمیده می شود.
  دلیل دیگر بر ضرورت وجود امام معصوم در جامعه این است که قرآن مبین و مفسر لازم دارد و به جز امام معصوم کسی به تمام معانی و خصوصیات آیات قرآن از محکمات و متشابهات آگاه نیست. پس به حکم عقل قطعی پس از رسول، امام معصوم لازم است. (بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین ، مخزن العرفان در تفسیرقران، ج 3، ص 39، توضیح آیه ی 44 ،نحل)
  امامان معصوم (ع) مایه آرامش و امنیت هستی و واسطه فیض الهی اند و نعمات و برکات خداوند متعال به واسطه آنها و به یمن حضورشان به انسان ها داده می شود، که اگر لحظه ای برکت وجودشان نباشد، زمین اهلش را فرو می برد. ( در بحارالانوار، به مقوله ای لزوم وجود همیشگی رهبر آسمانی بر می خوریم. (مجلسی بحارالانوار، ج 23 ، ص 56))
  اما این که مصداق این امام معصوم کیست و چه هویتی دارد،‌روایات فراوانی وارد شده که بیان می دارند این فرد امام مهدی فرزند امام حسن عسکری (ع) است و ... . ( ر.ک: صافی، لطف الله، منتخب الاثر؛ طبرسی نوری، میرزا حسین، النجم الثاقب؛ مجلسی بحارالانوار)
  2 ـ آیاتی که بشارت به حکومت صالحان و مومنان بر روی زمین می دهد:
  بر اساس ده ها آیه از قرآن کریم موضوع ظهور حضرت مهدی (عج) قابل استناد است. تمرکز غالب این آیات بر بشارت به بندگان صالح و مستضعف برای بازستادن حق خود و رسیدن به قدرت و ایجاد یک حکومت واحد جهانی مبتنی بر حق و عدل و غلبه اسلام بر تمامی مکاتب و ادیان است. قرآن کریم از یک سو بیان می کند این بشارت در بعضی کتب آسمانی دیگر هم آمده است: «و همانا در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به ارث خواهند برد». («وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» ، انبیاء /150)
  از سوی دیگر این بشارت را به اراده خداوند استناد می دهد: «و خواستیم بر مستضعفان روی زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان گردانیم»(قصص/5) این آیات بشارت به ظهور می دهند که در تفسیر آنها روایات زیادی وجود دارد.
  در آیه ای دیگر خداوند حکومت و جانشینی مومنان و صالحان را به عنوان «وعده ی الهی» بر بندگان با ایمان خود بیان می کند و امنیت و آرامش را مژده می دهد: «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این زمین جانشین (خود) قرار دهد و آن دینی را که بر ایشان پسندیده است، به سودشان مستقر کند و بیمشان را به امنیت مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و ... ». (نور 55)
  روایات معصومان (ع) این آیه را بر حضرت حجت ولی عصر‌ (عج) و اصحاب او منطبق نموده اند. (رک: فرزی، محمدعلی، امید سبز، ص 34)
  انتظار فرج نیز که خود بحثی مسبوط و مفصل است و دلالت بر «وجود» و «ظهور» حضرت ولی عصر‌(عج) می کند، در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) مورد اشاره قرار گرفته است؛ «وَارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ» (هود/93)
  در حدیثی، امام رضا (ع) در تفسیر آیه ی یاد شده، انتظار فرج را موجب گشایش و آرامش دانسته اند. (طباطبائی، محمد حسین، المیزان، ص393-394)
  حاصل سخن اینکه از نظر جامعه اسلامی کلیه مفاهیم و اعتقادات اصیل اسلامی ریشه در کلام الهی دارد و اساس عقیده به ظهور امام زمان (عج) در کتاب خدا وجود دارد و این کتاب بزرگ آسمانی فرا رسیدن آن روز مبارک و فرخنده را به تمام پیروان بشارت داده است.
  آیات متعددی در شان امام مهدی (عج) هست که امامان معصوم (ع) تفسیر، تاویل و تطبیق این آیات را بر وجود مقدس امام زمان (عج) و حکومت جهانی ان عدالت گستر بیان نموده اند . در زمینه ظهور و قیام آن حضرت و جامعه آرمانى مهدوى، مى‏توان توصیفات و اشارات زیر را از قرآن به دست آورد :
  1. غلبه نهایى حقّ بر باطل و شکست جبهه کفر و فساد و نفاق ؛
  2. جانشینى و خلافت مستضعفان بر روى زمین و حاکمیت صالحان و نیکان ؛
  3. گسترش و فراگیرى دین حقّ در برهه‏اى خاص از زمان ؛
  4. از آن روز موعود، تحت عناوین ایام اللّه، وقت معلوم، روز نصرت و پیروزى و طلوع فجر و سلامتى و... یاد شده است ؛
  5. در آیاتى از آن حضرت با نام‏هاى نعمت باطنى، بقیة اللّه، کلمه باقیه، اولى الامر ؛ مهتدون (مهدى) ؛ اقامه کننده نماز، مضطرّ، جنب اللَّه، حزب اللَّه، فجر، «نهار اذا تجلى» و... نام برده است.
  6. خداوند، ، نور خود را کامل مى‏کند ؛
  7. در آن عصر، زمین بعد از مرگش، زنده مى‏شود ؛
  8. او منصور از جانب خدا و انتقام گیرنده از دشمنان است ؛
  9. زمین، به نور پروردگار، روشن خواهد شد ؛
  10. در روز پیروزى، ایمان آوردن کافران، سودى نخواهد داشت ؛
  11. هر چه در روى زمین است، تسلیم و مطاع او خواهند شد ؛
  12. حضرت مهدى «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ» است ؛
  13. او تأمین کننده امنیت و آرامش در روى زمین است. در مجموع می توان آیات زیر را درباره امام مهدی دانست :
  ـ سوره بقره:
  1 ـ آیه 1 - 3
  2 ـ آیه 148
  3 ـ آیه 155
  ـ سوره آل عمران:
  1 ـ آیه 83
  2 ـ آیه 200
  ـ سوره نساء:
  1 ـ آیه 47
  2 ـ آیه 59
  3 ـ آیه 69
  4 ـ آیه 77
  5 ـ آیه 159
  ـ سوره مائده:
  1 ـ آیه 14
  2 ـ آیه 89
  ـ سوره انعام
  1 ـ آیه 44
  2 ـ آیه 89
  3 ـ آیه 158
  ـ سوره اعراف:
  1 ـ آیه 1
  2 ـ آیه 53
  3 ـ آیه 128
  4 ـ آیه 157
  5 ـ آیه 159
  ـ سوره انفال:
  1 ـ آیه 39
  ـ سوره توبه:
  1 ـ آیه 33
  2 ـ آیه 34
  3 ـ آیه 36
  4 ـ آیه 36
  ـ سوره یونس:
  1 ـ آیه 20
  2 ـ آیه 24
  3 ـ آیه 35
  ـ سوره هود:
  1 ـ آیه 8
  2 ـ آیه 80
  ـ سوره یوسف:
  1 ـ آیه 110
  ـ سوره ابراهیم:
  1 ـ آیه 5
  2 ـ آیه 44
  3 ـ آیه 45
  4 ـ آیه 46
  ـ سوره حجر:
  1 ـ آیه 36
  2 ـ آیه 87
  ـ سوره نحل:
  1 ـ آیه 1
  2 ـ آیه 38
  3 ـ آیه 45
  ـ سوره اسراء
  1 ـ آیه 4-6
  2 ـ آیه 8
  3 ـ آیه 33
  4 ـ آیه 44
  ـ سوره سوره مریم:
  1 ـ آیه 37
  2 ـ آیه 75
  ـ سوره طه
  1 ـ آیه 110
  2 ـ آیه 115
  3 ـ آیه 135
  ـ سوره انبیاء:
  1 ـ آیه 11-15
  2 ـ آیه 105
  ـ سوره حج:
  1 ـ آیه 39
  2 ـ آیه 41
  3 ـ آیه 60
  ـ سوره مومنون:
  1 ـ آیه 101
  ـ سوره نور
  1 ـ آیه 35
  2 ـ آیه 55
  ـ سوره فرقان:
  1 ـ آیه 11
  2 ـ آیه 26
  ـ سوره شعراء:
  1 ـ آیه 4
  2 ـ آیه 205و206
  3 ـ آیه 227
  ـ سوره نمل
  1 ـ آیه 62
  ـ سوره قصص:
  1 ـ آیه 5
  ـ سوره روم:
  1 ـ آیه 1-5
  ـ سوره سجده:
  1 ـ آیه 21
  2 ـ آیه 29
  ـ سوره سباء:
  1 ـ آیه 18
  2 ـ آیه 51-54
  ـ سوره صافات:
  1 ـ آیه 83
  ـ سوره ص:
  1 ـ آیه 88
  ـ سوره زمر:
  1 ـ آیه 69
  ـ سوره حم سجده:
  1 ـ آیه 17
  2 ـ آیه 16
  3 ـ آیه 53
  ـ سوره شوری:
  1 ـ آیه 1-2
  2 ـ آیه 18
  3 ـ آیه 19و20
  4 ـ آیه 21
  5 ـ آیه 24
  6 ـ آیه 41
  7 ـ آیه 45
  ـ سوره زخرف:
  1 ـ آیه 28
  2 ـ آیه 66
  ـ سوره دخان:
  1 ـ آیه 1-4
  ـ سوره جاثیه:
  1 ـ آیه 14
  ـ سوره محمد:
  1 ـ آیه 18
  ـ سوره فتح:
  1 ـ آیه 25
  2 ـ آیه 28
  ـ سوره ق:
  1 ـ آیه 41و42
  ـ سوره ذاریات:
  1 ـ آیه 23
  ـ سوره طور:
  1 ـ آیه 1-3
  ـ سوره قمر:
  1 ـ آیه 1
  2 ـ آیه 2
  ـ سوره رحمن:
  1 ـ آیه 41
  ـ سوره حدید
  1 ـ آیه 16
  2 ـ آیه 17
  ـ سوره ممتحنه:
  1 ـ آیه 13
  ـ سوره صف:
  1 ـ آیه 8
  2 ـ آیه 9
  ـ سوره ملک:
  1 ـ آیه 30
  ـ سوره معارج:
  1 ـ آیه 1-3
  2 ـ آیه 26
  3 ـ آیه 44
  ـ سوره جن:
  1 ـ آیه 24
  ـ سوره مذثر
  1 ـ آیه 8-10
  2 ـ آیه 11
  3 ـ آیه 19و20
  4 ـ آیه 31
  ـ سوره تکویر:
  1 ـ آیه 15و16
  ـ سوره انشقاق:
  1 ـ آیه 19
  ـ سوره بروج:
  1 ـ آیه 1
  ـ سوره طارق:
  1 ـ آیه 15-16
  ـ سوره غاشیه:
  1 ـ آیه 1-4
  ـ سوره فجر:
  1 ـ آیه 1-4
  ـ سوره شمس:
  1 ـ آیه 1-4
  ـ سوره لیل:
  1 ـ آیه 1-2
  ـ سوره قدر:
  1 ـ آیه 5
  ـ سوره بینه:
  1 ـ آیه 5
  ـ سوره عصر:
  1 ـ آیه 1-3 برای مطالعه بیشتر ر.ک:
  1. مهدویت(پیش از ظهور)،

  پاسخ:
  ای کاش کسانی که با هزار دلیل و برهان غیرعقلی و غیر منطقی، سعی در قبولاندن ادعاهای کذب و دروغین و باطل دارند، به اندازه یک دانه ارزن، به عقل خود رجوع میکردن.
  بعد نتیجه بدست اومده رو آویزه گوش خود و زندگی خود میکردن.