دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

حیات یحیی - 4 جلد

جمعه, ۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ

11704.jpg

حجم فایل : 2.2MB

.

حجم فایل : 2.8MB

.

حجم فایل : 2.7MB

.

حجم فایل : 3.1MB

.

.

عناوین اصلی جلد 1 :
سرآغاز؛ مقدمه چاپ دوم ؛ فهرست جلد اول ؛ مقدمه ؛ فصل اول ولادت و تحصیل ابتدائی ؛ فصل دوم تربیت ابتدائی و مسافرت ؛ فصل سوم عراق عرب و روحانیت ؛ فصل چهارم تحصیلات مقدماتی ؛ فصل پنجم جنگ و طاعون و مراجعت بایران ؛ فصل ششم پدرم و ظل السلطان ؛ فصل هفتم ایران و قوای آن ؛ فصل هشتم قوه روحانیان

فصل نهم یکسال و نیم در طهران باز هم اصفهان ؛ فصل دهم سه سال در اصفهان ؛ فصل یازدهم قصد حجاز؛ فصل دوازدهم تنهائی در عراق عرب ؛ فصل سیزدهم مصر و حجاز و ایران ؛ فصل چهاردهم سید جمال الدین ؛ فصل پانزدهم اوضاع ملکی و احوال دولت ؛ فصل شانزدهم دخانیه و فسخ آن ؛ فصل هفدهم احوال خانواده ؛ فصل هجدهم پایان دشمنی و تأهل ؛ فصل نوزدهم اوضاع ملکی و احوال بیداران ؛ فصل بیستم روحانیت و روحانیون ؛ فصل بیست و یکم قتل ناصر الدین شاه ؛ فصل بیست و سوم میرزا آقا خان کرمانی و رفیقانش ؛ فصل سی و سوم انجمن و مدارس ؛ فصل سی و چهارم مدرسه متبرکه سادات ؛ فصل سی و پنجم مدرسه ادب و قدسیه و کمالیه و سعادت ؛ فصل سی و ششم مدرسه سادات و طغیان فساد؛ فصل سی و هفتم دولتیان و مدرسه سادات و تأسیس مدرسه سیاسی ؛ فصل سی و هشتم رفع فتنه و اوضاع معارف ؛ فصل سی و نهم (دبستان دانش و فتنه مدرسه رشدیه)؛ فصل چهلم فتنه جدید و رایحه امید؛ فصل چهل و یکم شورای معارف و احوال مدارس ؛ فصل چهل و دوم اوضاع مملکت و احوال خانواده و نفت جنوب ؛ فصل چهل و سوم دار الفنون تهران و گزارشات ؛ فصل چهل و چهارم خطر جدید مدارس و نظری بمدارس قدیم ؛ فصل چهل و پنجم احوال داخلی و اوضاع خارجه ؛ فهرست اعلام

عناوین اصلی جلد 2 :
اشاره؛ فهرست مطالب جلد دوم ؛ فصل یکم ریشه های انقلاب سیاسی ؛ فصل یکم ریشه های انقلاب سیاسی ؛ فصل دوم واقعه قند و فتنه مسجد شاه طهران ؛ فصل سوم اقدام و خطر؛ فصل چهارم سکوت دولت و مطالبه ملت ؛ فصل پنجم نقشه تازه دولتیان ؛ فصل ششم مجلس دربار و اختلاف کلمه رجال دولت ؛ فصل هفتم مقدمات بلوا و عزل عین الدوله ؛ فصل هشتم صدارت میرزا نصر اللّه خان مشیر الدوله و مقدمات تأسیس مجلس ؛ فصل نهم مقدمات مجلس شورایملی و مرگ شاه ؛ فصل دهم سلطنت محمد علی شاه ؛ فصل یازدهم فتنه مدرسه سادات و احوال مجلس و دربار؛ فصل دوازدهم عزل میرزا نصر اللّه خان مشیر الدوله و نصب میرزا علی اصغر خان امین السلطان ؛ فصل سیزدهم شیخ نوری در حضرت عبد العظیم و وقایع دیگر؛ فصل چهاردهم وقایع بعد از قتل امین السلطان ؛ فصل پانزدهم مطالبه متمم قانون اساسی و وقایع دیگر؛ فصل شانزدهم نقشه سعد الدوله و اختلال امور؛ فصل هفدهم فتنه میدان توپخانه طهران ؛ فصل هجدهم وقایع بعد از صلح بی اساس ؛ فصل نوزدهم مجازات اشرار و حوادث دیگر؛ فصل بیستم بمب اندازی برای شاه ؛ فصل بیست و یکم احوال معارف و اوضاع حکومت ملی ؛ فصل بیست و دوم تغییر رئیس و تبدل احوال ؛ فصل بیست و سوم مذاکرات صلح و نتیجه معکوس ؛ فصل بیست و چهارم تصمیم شاه و درباریان بخرابی مجلس ؛ فصل بیست و پنجم مقدمه اجتماع در خانه عضد الملک ؛ فصل بیست و ششم تشکیل باغشاه در مقابل مجلس ؛ فصل بیست و هفتم گرفتاری امراء و بیحرمتی بعضد الملک ؛ فصل بیست و هشتم مدارای مجلس و تفاوت احوال ؛ فصل بیست و نهم طرفداری صلح و سختی احوال ؛ فصل سی ام تدبیر وکلاء و تهدید بامدت ؛ فصل سی و یکم تفرقه ملییون و عریضه مجلس بشاه و جواب آن ؛ فصل سی و دوم تحصن در بهارستان و وخامت عاقبت آن ؛ فصل سی و سوم قطع روابط و تصمیم بجنگ ؛ فصل سی و چهارم جنگ و غارت و بدبختی ؛ فصل سی و پنجم قتل حاج میرزا ابراهیم تبریزی و اسد اللّه خان جهانگیر و دیگران ؛ فصل سی و ششم قتل ملک و جهانگیر خان و قاضی قزوینی در باغشاه ؛ فصل سی و هفتم در ولایات بعد از خرابی مجلس ؛ فصل سی و هشتم تأثیر خرابی مجلس در دربار باغشاه و دول همجوار ایران ؛ صورت تلگراف شاه نمره 741؛ فصل سی و نهم تعرضات بشاه و قتل دو آزادیخواه ؛ فصل چهلم شرح حال نگارنده در مدت هفتاد و پنجروز؛ فهرست اعلام جلد دوم

عناوین اصلی جلد 3 :
سرآغاز؛ مقدمه چاپ دوم ؛ فهرست مطالب (جلد سوم)؛ فصل اول مسافرت یا تبعید؛ فصل دوم تفلیس و ادسا؛ فصل سوم قسطنطنیه و احوال آن ؛ فصل چهارم اقدامات نگارنده ؛ فصل پنجم متینغ بین المللی و اخبار ایران ؛ فصل ششم مرگ پدر و حوادث ناگوار دیگر؛ فصل هفتم سیاست خارجی ایران در قرون اخیر؛ فصل هشتم اقدامات سری و اوضاع جاری ؛ فصل نهم انقلاب در قسطنطنیه ؛ فصل دهم فتح ترکان جوان و خلع سلطان ؛ فصل یازدهم اوضاع ایران پس از انقلاب عثمانی و احوال مهاجرین ؛ فصل دوازدهم تجدید حیات انجمن سعادت ؛ فصل سیزدهم فتح تهران و تبدیل سلطنت ؛ فصل چهاردهم تهران یا تأسف بی پایان ؛ فصل پانزدهم دولت و مجلس و اختلافات ؛ فصل شانزدهم زندگانی هیجده ماهه ؛ فصل هفدهم دعوت بکنگره نژادی لندن ؛ فصل هجدهم دومین مسافرت باروپا؛ فصل نوزدهم کنگره نژادی ؛ فصل بیستم اخبار ایران و جلسات عمومی کنگره نژادی ؛ فصل بیست و یکم بقیه احوال کنگره نژادی ؛ فصل بیست و دوم اقامت سویس و قضایای ایران ؛ فصل بیست و سوم وقایع جانگداز تبریز و اقدامات در خارج ؛ فصل بیست و چهارم حکومت بختیاری در ایران ؛ فصل بیست و پنجم ناصر الملک در اویان کنار دریاچه لمان ؛ فصل بیست و ششم بقیه مسافرت و توقف در لوزان ؛ فصل بیست و هفتم روح جوان و مناسبت با جوانان ؛ فصل بیست و هشتم عاقبت احوال در اروپا و مقدمه کنگره دوم نژادی ؛ فصل بیست و نهم احساسات من در مراجعت بایران ؛ فصل سی ام جنگ اروپا و تبدل احوال ؛ فصل سی و یکم امیدواری و بدبختی ؛ فصل سی و دوم یکسال وقت گم شده ؛ فصل سی و سوم انقلاب سریع و مسافرت فوری ؛ فصل سی و چهارم مسافرت و حوادث جنگی ؛ فصل سی و پنجم کنت کانیتز آلمانی و گمشدن او؛ فصل سی و ششم کرمانشاهان و بدبختی ؛ فصل سی و هفتم میدانهای جنگ و بینوائی ؛ فصل سی و هشتم قصرشیرین و احوال اسف بار؛ فصل سی و نهم اردوی سرگردان ؛ فهرست اعلام (جلد سوم)

عناوین اصلی جلد 4 :
فهرست مطالب (جلد چهارم)؛ فصل اول ترک وطن و خانقین و بغداد؛ فصل دوم راه حلب قصه ارامنه اوضاع و احوال در قسطنطنیه ؛ فصل سوم احوال ایران و افکار عثمانیان ؛ فصل چهارم بقیه شرح احوال در قسطنطنیه و اوضاع عثمانیان ؛ فصل پنجم سفر شمال و بهبود احوال ؛ فصل ششم استکهلم و مأموریت ؛ فصل هفتم دولت بلشویک در روسیه و بقیه احوال در سوئد و دانمارک ؛ فصل هشتم برلن و سفر ایران ؛ فصل نهم آذربایجان و قشون عثمانی ؛ فصل دهم تهران پس از جنگ عمومی و قوای دولت ؛ فصل یازدهم احوال خویش و مذاکره با شاه و دولتیان ؛ فصل دوازدهم سفر اصفهان ؛ فصل سیزدهم یاغیان کاشان و سرانجام کار ایشان ؛ فصل چهاردهم قرارداد وثوق الدوله ؛ فصل پانزدهم انقلابات بعد از عقد قرارداد؛ فصل شانزدهم بقیه کار میرزا کوچک خان و عاقبت ریاست وثوق الدوله ؛ فصل هفدهم چند ماه ریاست مشیر الدوله و جنگ با متجاسرین ؛ فصل هجدهم سیاست بازی بیگانه و انحلال قزاقخانه ؛ فصل نوزدهم شرح حال نگارنده و طرفداران جامعه ملل و کمیته آهن ؛ فصل بیستم ریاست فتح اللّه خان سپهدار اعظم گیلانی و اوضاع دربار و سیاست بازی بیگانه ؛ فصل بیست و یکم مجلس عالی دربار و برهم خوردن آن ؛ فصل بیست و دوم دسیسه کاری و کشف حقیقت ؛ فصل بیست و سوم معاهده روس و ایران و احوال عمومی ؛ فصل بیست و چهارم امرار وقت و پریشانی احوال دولت ؛ فصل بیست و پنجم اجرای سیاست مخفی و مقدمات کودتا؛ فصل بیست و ششم بر افکندن دولت با حمله نظامی کودتا؛ فصل بیست و هفتم ریاست سه ماهه ضیائی و سیاست داخلی و خارجی سردار سپه ؛ فصل بیست و هشتم سردار سپه و نظامیان و واقعه قتل ایمبری امریکائی ؛ فصل بیست و نهم دو قهرمان لشگری و کشوری ؛ فصل سی ام سردار سپه و ملیون و خاتمه نفوذ روحانی نمایان ؛ فصل سی و یکم قم و مرکز روحانیت روحانیان نجف و اصفهان ؛ فصل سی و دوم ریاست وزرائی سردار سپه- نمایشگاه امتعه وطن- روحانیان اصفهان- احوال نگارنده ؛ فصل سی و سوم مجلس پنجم یا دو سال میان دو محذور؛ فصل سی و چهارم مجلس مشاوره خصوصی کار خزعل خان- قهر کردن سردار سپه و انقلابات در تهران ؛ فصل سی و پنجم مسافرت نابهنگام- اعطای ریاست کل قوا بسردار سپه ملاقاتها با ولیعهد؛ فصل سی و ششم زمزمه جمهوریت برای لغو کردن قانون اساسی ؛ فصل سی و هفتم اقدامات آخرین دودمان قجر- عملیات سردار سپه مجروح شدن مدرس ؛ فصل سی و هشتم انقراض سلطنت قاجاریه و پادشاهی رضا شاه پهلوی ؛ فصل سی و نهم باقی عمر مجلس پنجم و شرح حال نگارنده و رفیقان ؛ فصل چهلم عاقبت کار نگارنده در ایران و توقف در اروپا؛ فصل چهل و یکم احوال عمومی ایران و حوادث عمده آن در این چند سال ؛ فصل چهل و دوم خاتمه جلد چهارم ؛ فهرست اعلام (جلد چهارم)

  • عبدی